Pedagogisch beleid

Elk kind is uniek Een kind heeft de drang om zich te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers stimuleren dat en bieden daarvoor allerlei mogelijkheden. Daarbij kijken wij naar het individuele kind, want elk kind heeft zijn eigen karakter, temperament, achtergrond, interesses, kwaliteiten en talenten. Ook heeft het een eigen tempo en een eigen manier om de wereld te onderzoeken en ontdekken, zowel individueel als samen met andere kinderen.

 

Kinderopvang en opvoeding

In de kinderopvang van SKN brengen de kinderen per dag heel wat uren door. Daarom nemen wij ook een deel van de opvoeding op ons. Onder opvoeden verstaan wij: met een open en nieuwsgierige houding kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en daarop inspelen. Naast een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving bieden we de kinderen mogelijkheden om de wereld te ontdekken.

 

Spelenderwijs ontwikkelen

Door te spelen, kunnen kinderen ontdekken, ervaren en onderzoeken.

SKN stelt zich tot doel dat kinderen zich leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen en zo optimale kansen krijgen om voldoende toegerust te zijn voor een goede start op de basisschool en in hun toekomstig leven. De pedagogisch medewerkers geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en bieden regels, normen en waarden.

Jonge kinderen leren door spel. Ze leren door kijken en imiteren, door uitproberen en ontdekken, door herhaling en rituelen en door meehelpen en meedoen. Het stimuleren van spel is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker speelt mee, brengt onder woorden wat kinderen willen en denken en leert hun spelenderwijs nieuwe begrippen en woorden aan. Zo doen kinderen nieuwe leerervaringen op.

Op de groepen wordt gewerkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, zodat de kinderen geboeid en geconcentreerd bezig zijn met het onderwerp. De thema’s zijn herkenbaar voor de kinderen. Met de aangeboden activiteiten stimuleren wij de brede ontwikkeling op sociaal-emotioneel en motorisch gebied, taal en beginnende rekenvaardigheid.

Leren op de buitenschoolse opvang is anders dan op school. De kinderen zijn op een leeftijd om specifieke talenten te ontwikkelen. Ze blijken ergens goed in te zijn en bouwen dat verder uit. De kern van de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 13 jaar is dat zij steeds zelfstandiger worden. De pedagogisch medewerkers doen recht aan deze zelfstandigheid door kinderen de keuze te laten aan welke activiteit zij willen deelnemen. De buitenschoolse opvang is vrije tijd van kinderen. We respecteren daarin de vrije keuze van kinderen en dragen tegelijkertijd zorg voor een veelzijdig aanbod.

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat het activiteitenaanbod aansluit op de persoonlijke vaardigheden en interesses van een kind. De pedagogisch medewerkers leggen uit, stimuleren en ondersteunen de kinderen. Ze weten waar elk kind goed in is en wat hij leuk vindt. Daarnaast dagen zij kinderen uit eens andere, nieuwe activiteiten te ondernemen, om tot grensverkenning van het eigen kunnen te komen.

 

 

Ontwikkeling volgen

Op verschillende manieren brengen wij de kinderen en hun ontwikkeling in beeld, zodat ouders kunnen zien hoe het met het kind gaat. Tijdens breng- en haalmomenten wordt er een overdracht met ouders gedaan. Hierin wordt besproken wat het kind deze dag heeft gedaan. Opmerkelijke zaken met betrekking tot de ontwikkeling kunnen hierin ook ter sprake komen.

Verder volgen wij de ontwikkeling van kinderen door wat wij zien van het kind bij te houden in een kindvolgsysteem. De bevindingen hieruit worden altijd besproken met de ouders.

 

Gezond opgroeien                                                                                                                                  

Bij SKN dragen wij ons steentje bij aan het gezond opgroeien van kinderen. Met gezonde voeding en voldoende beweging stimuleren we gezond gedrag en leggen wij de basis voor een goede gezondheid. Wie zich goed voelt, heeft de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

 

Deze verkorte versie van het pedagogisch beleid geeft een beeld van de manier waarop wij werken. Er staat in wat wij belangrijk vinden. Een uitgebreide versie kunt u opvragen bij de clustermanager van de locatie.

Voor iedere locatie is er een pedagogisch werkplan. Hierin worden enkele punten uit het pedagogisch beleid uitgewerkt voor desbetreffende locatie. Dit pedagogisch werkplan ontvangen ouders voor aanvang van de opvang van het kind.