Maak uw klacht kenbaar!

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken worden fouten gemaakt, ook bij SKN.

Zowel in uw belang als in ons eigen belang willen we graag actie ondernemen wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van SKN. Wij vragen u dan ook uw ongenoegen of klacht schriftelijk kenbaar te maken. In de meeste gevallen kunnen we iets aan de situatie doen en/of bekijken hoe een probleem in de toekomst vermeden kan worden.

Klachtenbehandeling binnen SKN

  • Wanneer u ontevreden bent over de verzorging of begeleiding van uw kind of over de dienstverlening van SKN, kunt u allereerst contact opnemen met de direct betrokken medewerker. Deze medewerker probeert, eventueel na onderling overleg met een directe collega en/of met zijn/haar leidinggevende met u tot een oplossing te komen.
  • Komt u er samen niet uit, dan wordt door de medewerker, met uw medeweten en toestemming, contact opgenomen met de eerstvolgende verantwoordelijke binnen de organisatie, meestal de directe leidinggevende. Hij/zij zal contact met u opnemen.
  • De leidinggevende houdt u op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  • Kan de leidinggevende uw klacht niet tot uw tevredenheid afhandelen, dan zal zij/hij contact opnemen met de directeur. De directeur neemt vervolgens contact met u op.
  • De leidinggevende of de directeur geeft een schriftelijke terugkoppeling van de afhandeling van de klacht. Hierin wordt omschreven welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht zijn of worden genomen en wanneer deze gerealiseerd zijn.
  • De klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
  • De klacht wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld.
  • Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u contact opnemen voor informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.
  • Wil u de klacht niet via de interne klachtenprocedure laten lopen dan kan de klacht rechtstreeks worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie Kinderopvang

Sinds 1 september 2005 heeft de branche kinderopvang zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Een onafhankelijk Geschillencommissie Kinderopvang doet een uitspraak die voor partijen bindend is. De Brancheorganisatie Kinderopvang garandeert dat deze uitspraak door hun leden daadwerkelijk wordt nagekomen. SKN is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De geschillenregeling en de nakominggarantie zijn opgenomen in de tekst van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang.

Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag, www.sgc.nl

Klachtenregistratie

Wanneer een klacht of ongenoegen met de eerst betrokken medewerker niet naar tevredenheid wordt opgelost, wordt een klachtenformulier ingevuld. De klachtenformulieren worden gebruikt om de dienstverlening te kunnen verbeteren en de kwaliteit van onze opvang te waarborgen.

Jaarverslag klachten

In het jaarverslag klachten geven wij jaarlijks een weergave van de klachten, verbetervoorstellen en signalen die via onze klachtenregeling door ouders in betreffend jaar ingediend zijn en beschrijven wij op welke wijze de klachten afgehandeld zijn. Dit verslag  wordt verstuurd naar de inspecteur van de GGD.